OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti p.f.You,  s.r.o., IČO: 27761347, se sídlem Na Letné 479/49 (dále jen „agentura nebo prodávající“), se zaměřuje zejména na zajištění , koordinaci a pořádání eventů, kulturních, sportovních a podobných akcí (dále jen „akce“) včetně případného dodání objednaného zboží, a/nebo souvisejících služeb a/nebo nájem konkrétních věcí pro danou akci. Dále pak na zajištění reklamních předmětů a služeb propagujících značku klienta. Svým zákazníkům poskytuje sjednání obchodních kontraktů, spolupráce s třetí stranou, sjednání schůzek a  administrativní služby.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti  p.f.You, s.r.o., IČO: 27751347  a  vzájemná práva  povinnosti smluvních stran vznikají  na základě smlouvy,
 A. o poskytnutí služeb B nebo nájemní smlouvy (dále společně jen „smlouva“) uzavírané mezi agenturou jakožto prodávajícím, a/nebo poskytovatelem a/nebo pronajímatelem na straně jedné a jinou fyzickou osobou či fyzickými osobami, které budou zavázány společně a nerozdílně (dále jen „klient nebo kupující“) jakožto kupujícím, a/nebo objednatelem a/nebo nájemcem na straně druhé, prostřednictvím internetových stránek agentury www.pfyou.cz „webová stránka“), popř. emalem.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může agentura měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
UZAVŘENÍ SMLOUVY
Veškerá prezentace zboží, a/nebo služeb a/nebo věcí k nájmu umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a slouží jen k vypracování návrhu konečné objednávky ze strany agentury 
Pro objednání zboží, a/nebo služeb a/nebo nájmu konkrétních věcí vyplní klient poptávkový formulář na webových stránkách, svou objednávku může zaslat také emailem nebo telefonicky  Poptávkový formulář/objednávka obsahuje zejména:
identifikační údaje klienta, konkrétní termín akce, respektive termíny, ve kterých má klient zájem na dodání zboží, a/nebo služeb a/nebo věcí k nájmu pro danou akci, předpokládané místo konání akce,  objednávané zboží (
(dále společně jen jako „objednávka“).
Po obdržení objednávky agentura klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa klienta“), potvrdí přijetí objednávky a předpokládaný termín zaslání nabídky zpracované dle objednávky, včetně uvedení orientačních cen jednotlivého zboží, úplat za služby. Konečná cena zboží, a/nebo úplat za služby a/nebo výše nájemného včetně nákladů na dopravu bude agenturou klientovi sděleny v konečné nabídce vypracované ze strany agentury na základě objednávky klienta (dále jen „nabídka“). 
Agentura je plátcem daně z přidané hodnoty. a proto k ceně zboží, služeb a výši nájemného v nabídce je připočítávána daň z přidané hodnoty. 
Agentura není povinna uzavřít smlouvu s každým klientem, který učiní objednávku, zejména v případech, kdy klientem poptávané zboží, a/nebo služby a/nebo věci k nájmu nebude agentura schopna zajistit v klientem konkrétním termínu dané akce z důvodu kolize s jinými akcemi zajišťovanými agenturou pro třetí osoby.
Pro závazné objednání zboží, a/nebo služeb a/nebo nájmu konkrétních věcí klient potvrdí nabídku doručenou mu agenturou, a to nejpozději do data platnosti této nabídky, přičemž smluvní vztah mezi agenturou a klientem vzniká až po přijetí nabídky (akceptace) a zároveň po zaplacením zálohy klientem agentuře, a to ve výši a dle platebních údajů uvedených v nabídce. Pokud ze strany klienta nedojde k přijetí nabídky a/nebo k zaplacením zálohy v uvedené v nabídce, objednávka klienta i příslušná nabídka agentury se od počátku ruší.
Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu zboží, a/nebo úplatu za služby, a případné náklady spojené s jejich dodáním smlouvy (dále společně jen „cena“) může klient uhradit agentuře bezhotovostně na její účet 2776134777/ 5500 vedený u Raiffeisenbank s platebními údaji uvedenými v nabídce.
Společně s cenou je klient povinen zaplatit agentuře také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží..
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví agentura ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy klientovi daňový doklad – fakturu. 
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání klienta nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Nejedná-li se o případ uvedený  obchodních podmínkách  či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může klient zasílat mimo jiné na adresu sídla agentury či na adresu elektronické pošty agentury pfyou.go@gmail.com.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být klientem agentuře vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
V případě odstoupení od kupní smlouvy na zajištění služby hradí kupující všechny náklady vynaložené na její realizaci , které vznikly do doby, než kupující od smlouvy odstoupil a  oznámení o odstoupení bylo agentuře doručeno. Jedná se zejména o náklady přípravu realizace, časové náklady náklady na pohonné hmoty a podobně.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
DORUČOVÁNÍ
Klientovi může být doručováno na elektronickou adresu klienta.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Kontaktní údaje agentury : 
p.f.You, s.r.o., Na Letné 479/49, 
Olomouc 77900
V Olomouci dne 15.11.2022